Knižnica Vlastivedného múzea v Hlohovci

Dôležitou súčasťou pamäťovej inštitúcie Vlastivedného múzea v Hlohovci je špeciálna vedecká knižnica. Jej prítomnosť, budovanie a spravovanie je jedným z nevyhnutých predpokladov pre kvalitnú odbornú prácu zamestnancov múzea. Spoločne so zriadením samotnej inštitúcie v roku 1959 sa začal postupne budovať aj knižničný fond. Knižnicu múzea s počtom bibliografických jednotiek presahujúcich počet 20.000 (knihy, časopisy, katalógy, tlačoviny, multimediálne nosiče) môžeme rátať k stredne veľkým knižniciam. Svojím zameraním ide o špeciálnu knižnicu, pretože sa pri tvorbe knižničného fondu zameriava predovšetkým na odbory, ktoré tvoria dominantnú oblasť výskumného záujmu odborných pracovníkov múzea. Knižnica má rozsiahly a cenný fond predovšetkým z oblasti muzeológie, etnológie, entomológie, botaniky, zoológie, umenovedy, archeológie, histórie a sústredí množstvo publikácií a tlačovín regionálneho charakteru. Z uvedených oblastí je výborne zastúpená aj časopisecká literatúra zo Slovenska i zahraničia. Ide o vyše 300 rôznych titulov. Najstaršími publikáciami vo fonde sú dva zväzky právnych spisov z roku 1751. Knihovníci muzeálnej knižnice od jej vzniku starostlivo dopĺňali fond o odborné publikácie a regionálne tlačoviny, čím vytvorili cenný zásobník prameňov pre výskumnú, odbornú i popularizačnú prácu pracovníkov múzea. V roku 2016 prešiel pod vedením bibliografa a knihovníka múzea Dr. Mariána Kamenčíka celý knižničný fond komplexným systematickým prestavaním, a pôvodný systém prírastkového radenia kníh sa zmenil na štandardný systém rešpektujúci princípy medzinárodného desatinného triedenia. Knižnicu sme dočasne presťahovali a umiestnili do priestorov Obchodnej akadémie v Hlohovci, sídliacej na Tehelnej ulici č. 4. Múzeum sa rozhodlo oficiálne spustiť jej prevádzku symbolicky počas Týždňa slovenských knižníc a od utorka 14. marca 2017 je otvorená pre verejnosť v nasledujúcom režime návštevných hodín: utorok a piatok od 9.00 do 11.00 a poobede od 13.00 do 15.00. Návštevníci môžu študovať publikácie zatiaľ iba prezenčne. Na nerušené štúdium majú vytvorené dve študijno-bádateľské miesta. Pre lepšiu orientáciu vo fonde bol vypracovaný elektronický katalóg, ktorý je k dispozícii priamo v priestoroch knižnice. Knižnica ďalej poskytuje bibliografické konzultácie týkajúce sa informácii o publikačných výstupoch bývalých i súčasných odborných pracovníkov múzea. Knižnica je prístupná širokej verejnosti, no svojím odborným zameraním chce osloviť najmä návštevníkov z radov študentov a bádateľov. Práve z tohto dôvodu obsahuje fond iba minimum beletristickej literatúry. Muzeálna knižnica obohacuje spektrum knižnej kultúry mesta a veríme, že si nájde sympatie u čitateľov a získa svoje miesto v systéme poskytovania možností vzdelávania a výskumu.

foto 106 foto 011