Františkáni na Slovensku – expozícia je dočasne zatvorená

Františkáni na Slovensku je jedinou muzeálnou expozíciou na Slovensku, ktorá podáva v stručnosti obraz o pôsobení františkánov v minulosti i v súčasnosti. Bola vybudovaná v spolupráci s Reholou františkánov. Expozícia je rozdelená na desať tematických celkov.

Úvod expozície tvorí priblíženie osobnosti zakladateľa rádu sv. Františka. Narodil sa v roku 1182 v Talianskom meste Assisi, ktoré je pútnickým miestom veriacich dodnes. Po jeho smrti sa rozširoval počet rehoľníkov. Z nich viacerí boli vyhlásení za svätých.

Na Slovensko prišli prví františkáni koncom 13. storočia zakladali si svoje domy a kláštory. Spolu s františkánskym kláštorom sa stavali i kostoly. V nich používali bohoslužobné predmety napr. kalichy, ktoré boli okrem ornamentov doplnené i typickými znakmi františkánskej rehole. Františkánska rehoľa patrila medzi žobravé rády. Katolícku vieru upevňovali a rozširovali na celom území Slovenska. Ich dušpastierska činnosť bola obľúbená medzi pospolitými ľuďmi. Františkáni nepôsobili len v kostoloch, mali rozvinuté školstvo, podieľali sa na vzdelaní a výchove mladých ľudí a vyučovali tiež vlastných príslušníkov rádu. Vzdelávanie získavali z kníh uložených v kláštorných knižniciach. Jednou z najvýznamnejších knižníc bola knižnica vo františkánskom kláštore v Hlohovci kde sa našli vzácne hlaholské zlomky, najstaršia pamiatka v hlaholskom jazyku na Slovensku. Františkáni nielen, že knihy opatrovali a uchovávali ale aj sami tvorili literárne diela. Najznámejším z františkánskych spisovateľov bol Hugolín Gavlovič a k vynikajúcim básnikom patril Rudolf Dilong. Činnosť františkánskej rehole bola násilne prerušená v roku 1950. Obnovenie činnosti rehole bolo umožnené až po novembri 1989.

Hlaholské listy hlohovské

Zlomky hlaholskej omšovej knihy z konca 13. alebo začiatku 14. storočia sa zachovali na väzbe talianskej knihy Františka Saleského „Trattato dell´amor di Dio“ (Venecia 1642). Pergamenové listy sú chorvátskej proveniencie, predpokladá sa, že sa na územie Slovenska dostali presunom františkánskych mníchov alebo výmenou knižného materiálu.
Boli objavené v knižnici bývalého františkánskeho kláštora v Hlohovci. Starosloviensky text je písaný chorvátskou hlaholikou staršieho typu. Listy obsahujú omše De communi apostolorum a De communi martyrum. Z obdobia Veľkomoravskej ríše sa síce nezachovali nijaké autografy, je však pravdepodobné, že texty sprostredkované hlaholskými a cyrilskými prepismi z 11. – 16. storočia pochádzajú práve z 9. storočia.