Výberové konanie na post riaditeľa múzea

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Starohájska 10, 917 01 Trnava,
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta riaditeľa kultúrneho zariadenia: Vlastivedné múzeum v Hlohovci

výberové konanie – riaditeľ