Drevené reliéfy s erbami Erdődyovcov a Migazziovcov

Medzi zaujímavé exponáty, ktoré sú v zbierkach Vlastivedného múzea v Hlohovci, patria i dva drevené reliéfy, na ktorých sú zobrazené erby rodov Erdődy a Migazzi (obr. 1). Sú to hodnotné rezbárke práce zatiaľ neznámeho autora, ktoré možno najpravdepodobnejšie datovať na koniec 19., prípadne na začiatok 20. st. Do muzeálnych zbierok boli získané v 70-tych rokoch 20. st.. Pôvodne zrejme tvorili drevené obloženie steny niektorej z miestností v
hlohovskom zámku.

Na prvom reliéfe, ktorý má v zbierkach histórie inventárne číslo H-375,
je zobrazený erb Erdődyovcov (obr. 2) – Ako predloha slúžil grófsky erb Erdődyovcov z r. 1580, pričom z erbu je zobrazený len štít.
Úplný opis erbu z r. 1580 je nasledovný: Štít je štvrtený, uprostred so srdcovým štítom, v ňom je na červenom podklade jeleň vyrastajúci zo zlatého zlomeného kolesa. V prvom poli je na zlatom podklade čierna
orlica, v druhom a treťom poli sú na modrom podklade dve zlaté hviezdy medzi dvoma striebornými zvlnenými brvnami, v štvrtom poli je na zlatom podklade strieborné opevnenie. Nad štítom sú tri prilby s tromi klenotmi – obrneným ramenom s mečom medzi čiernym a červeným pštrosím perom, čiernou orlicou a obrneným ramenom s vlajkou medzi modrým a červeným pštrosím perom. Prikrývadlá sú vpravo čierno-zlaté, vľavo modro-červené (obr. 3)1. Reliéf je vyrobený z 3 drevených dosiek – rozmer reliéfu je
približne 110 x 110 cm, jeho hrúbka je 2 cm. Na zadnej strane reliéfu sú pribité dve dosky, ktoré spevňujú jeho konštrukciu. V pravej hornej časti reliéfu je oblý výrez. Celý reliéf mal pôvodne po okrajoch drevené lišty, ktoré sú už na mnohých miestach poodpadávané.
Ústredným motívom reliéfu je štít erbu rodu Erdődy, nad štítom je umiestnená doprava obrátená prilba so šľachtickou korunkou. Pri
ľavej strane štítu je umiestnená vavrínová ratolesť, pri pravej strane štítu je dubová ratolesť. Po stranách štítu stoja dve fantazijné bytosti, ktoré čiastočne pripomínajú okrídlené levy. Okolo takto stvárneného štítu je bohatá rastlinná, figurálna i ornamentálna výzdoba.

Druhý reliéf má v zbierkach histórie inventárne číslo H-376 – je vyrobený zo 4 drevených dosiek a je na ňom zobrazený grófsky erb Migazziovcov, pričom i tu je z erbu zobrazený len štít (obr. 4). V ľavej hornej
časti reliéfu je oblý výrez. Na zadnej strane reliéfu sú pribité tri dosky, ktoré spevňujú jeho konštrukciu. Úplný opis grófskeho erbu Migazziovcov je nasledovný: Štít je štvrtený. V 1. a 4. poli je na čiernom podklade zlaté slnko, v 2. poli na striebornom podklade čierna veža s cimburím. Z heraldicky pravej hornej časti do heraldicky ľavej dolnej časti štítu prechádza šikmé modré brvno, na ktorom sú tri zlaté ľalie. Nad štítom sú
3 prilby s tromi klenotmi – slnkom, gryfom medzi otvorenými krídlami a vežou. Prikrývadlá sú vpravo čierno- strieborné, vľavo čierno-zlaté (obr. 5)2. Výzdoba okolo štítu je rovnaká ako pri predchádzajúcom reliéfe, rozmery sú tiež rovnaké. I tento reliéf mal pôvodne po okrajoch drevené lišty, rovnako ako pri prvom reliéfe, i tu sú už mnohé z nich poodpadávané. Prilba so šľachtickou korunkou, ktorá je umiestnená nad štítom, je obrátená doľava. Tieto drevené reliéfy s erbami možno s najväčšou pravdepodobnosťou pripísať konkrétnym osobám – Imrichovi Erdődymu
(3.10.1854-14.11.1925) a jeho manželke Irme, rodenej Migazziovej (19.5.1854-26.9.1923). Keďže ich sobáš sa uskutočnil 6.11.1881 v Zlatých Moravciach, uvedené erby zrejme vznikli až niekedy po tomto dátume.

Poznámky:
1) Csergheö, G. von: Der Ungarische Adel. Nürnberg 1885-1892, s. 158
2) Cserghö, G. von: ref. 1, s. 419
3) Gudenus, J. J.: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. I. kötet (A-J). Budapest 1990, s. 345

Autor: Mgr. Peter Novosedlík